Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

Disclaimer

House of Worship Almere (HOWA) stimuleert een relatie met God door aanbidding, prediking, toerusting, uitzending en uitgaan in de wereld. HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl werkt in opdracht van Stichting “Benyamin Ministries” en is per 3 maart 2013 ontstaan.

Bezoekt u binnenkort onze Gemeente?

U bent vrij om evenementen van House of Worship Almere bij te wonen en mee te vieren. House of Worship Almere kent geen geregistreerd lidmaatschap.

Informatie op de website

HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl streeft naar correcte en actuele informatie op deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen.

Stichting “Benyamin Ministries” evenals House of Worship Almere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook mogelijk relevante externe links opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Onze publicaties en auteursrecht

De Auteurswet is ook van toepassing op deze internetsite. Alleen op die onderdelen van de internetsite waarvan HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl de maker is (degene die werk tot stand heeft gebracht en persoonlijke stempel op heeft gedrukt) rust auteursrecht. U kunt vrijwaring hiervoor aanvragen.

De bescherming van cultureel mensenrecht dat terug te vinden is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 27 lid 2 UVRM) is van toepassing. In Nederland is het auteursrecht geregeld in de Auteurswet.

Op sommige publicaties rust geen auteursrecht: wetten, verordeningen en vonnissen van rechtbanken. Andere publicaties zijn in Nederland geen publiek domein en kunnen beschermd zijn met het auteursrecht.

Kader 1.1: Artikel 1 van de Auteurswet luidt: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

De beschermde werken in de Auteurswet zijn tevens ‘werken van letterkunde, wetenschap of kunst’. Denk aan Bijbelvertalingen, andere literatuur, het kerkblad, musicals, partituren, CD’s, (religieuze) kunstuitingen, de preek, foto’s, films, websites et cetera. Wat zijn ‘werken van letterkunde, wetenschap of kunst’?:

Artikel 10 lid 1 van de Auteurswet geeft een aantal voorbeelden: Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

 • 1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
 • 2. toneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
 • 3. mondelinge voordrachten;
 • 4. choreografische werken en pantomimes;
 • 5. muziekwerken met of zonder woorden;
 • 6. teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
 • 7. aardrijkskundige kaarten;
 • 8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
 • 9. fotografische werken;
 • 10. filmwerken;
 • 11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
 • 12. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal; en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welke vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

Voor al deze werken geldt dat ze over het algemeen niet zomaar door anderen gebruikt kunnen worden zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende (lees: de maker, de erfgenamen of degene aan wie de maker zijn rechten heeft overgedragen). Het gebruik van een werk betreft het openbaar maken en het verveelvoudigen van een werk. Het maakt niet uit of de maker van zijn werk zijn beroep heeft gemaakt of dat het gaat om een hobbyist, in beide gevallen is toestemming nodig voor gebruik. Het auteursrecht eindigt na 70 jaar, gerekend vanaf de 1e januari van het jaar volgend op het sterfjaar van de maker: men heeft dan geen toestemming meer nodig om het werk te gebruiken. Is het werk vastgelegd in een andere, recentere uitgave, dan kan op die uitgave nog wel auteursrecht rusten. Wilt u gebruik maken van die recentere uitgave, dan heeft u dus nog wel de toestemming nodig van de maker van die uitgave.

E-mailbeleid

Indien u een vraag stelt aan HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl, dan streven wij ernaar u binnen 48 uur een reactie te geven.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl of die van een derde partij.

E-maildisclaimer

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen kan niet worden ingestaan, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:

 • HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt door middel van e-mail;
 • HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mailberichtenverkeer brengt verder met zich mee dat:

 • Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;
 • Een e-mailbericht zogenoemde computervirussen kan bevatten. Stichting “Benyamin Ministries” evenals House of Worship Almere is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

Anti-SPAM

Deze website maakt voor het weren van ongewenste berichten (spam) gebruik van een webservices. Bij het versturen van een invulformulier op deze website aanvaardt u dat de ingevulde gegevens geanalyseerd en opgeslagen worden voor anti-spamdoeleinden en kwaliteitsbewaking. Meer informatie kunt u opvragen.

Er bestaat een kleine kans dat uw bericht ten onrechte wordt aangemerkt als spam en ons niet bereikt. Als het bericht voor u een groot belang vertegenwoordigt, adviseren wij u om bij ons na te vragen of het is ontvangen.

Privacy

Stichting “Benyamin Ministries” evenals House of Worship Almere hanteert het privacybeleid zoals hieronder beschreven.

Privacy Policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, apps en eventuele online-diensten van HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl. Door gebruik te maken van deze website en apps geeft u aan het privacy beleid te accepteren. HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Om het interne gedeelte van de HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl te kunnen gebruiken, worden persoonsgegevens opgeslagen. Dit gedeelte is alleen bedoeld voor gemeenteleden of gastleden. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en zijn inzichtelijk voor andere leden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl of die van een derde partij. U kunt uw gegevens online bekijken. Bovendien kunt u ten alle tijde ons opvragen welke gegevens zijn vastgelegd.

Gebruik van cookies

HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl gebruikt cookies om webstatistieken te verzamelen. Daarmee kunnen wij de website beter afstemmen op de wensen van bezoekers. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies door HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen.

Cookies en HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl

HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl maakt gebruik van cookies voor de verzameling van webstatistieken. Een cookie is een bestand dat uw browser op uw computer opslaat. Bij een vervolgbezoek op onze website wordt u door middel van cookies herkend.

Geen persoonsgegevens

Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer. Het bevat geen persoonsgegevens. HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kan HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl de cookies niet gebruiken om u op websites van derden te identificeren.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen.

Gegevens uitsluitend voor webstatistieken

De verzamelde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de webstatistieken. De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden. Wij maken gebruik van webstatistieken om de website nog beter op bezoekers af te stemmen.

Om welke gegevens gaat het?

Voor de webstatistieken verzamelt HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl de volgende gegevens:

 • het adres van uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • de pagina’s die u hebt bezocht.

Hoe slaat HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl de gegevens op?

Voor de opslag van de gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles, javascriptcodes en MySQL. Voor het verzamelen van statistieken gebruikt HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl het programma PHPMyAdmin en Google Analytics.

Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de site veiliginternetten.nl van het National Cyber Security Centrum.

Document formats (ODF / PDF)

Documenten die HOUSEOFWORSHIPALMERE.nl via internet of e-mail aanbiedt, kunt u ook verkrijgen in ODF / PDF.