Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

Samenkomst

Samenkomsten 10u

Samenkomst

 • Posted In
 • 2017-01-22
 • HOUSE OF WORSHIP ALMERE | MARKERKANT 1206 NR 01, 1314 AK ALMERE
 • 4 Likes

 • 10:00:00 - 12:30:00
 • 2017-01-22 - 2017-01-22

[:nl]

Samenkomst

Voorbede om 09.00 uur: met Oudste ….
Met spreker 10.00 uur: Pastor …

______________________________________________________________________________________________________

Samenkomsten algemeen

Ook dit jaar zijn er samenkomsten met sprekers uit de Christengemeente House Of Worship Almere die spreken tijdens de “Samenkomst”. Elke zondagmorgen is er de “Samenkomst” bij HOWA.

Elke samenkomst verloopt anders onder de leiding van de Heilige Geest. We benoemen hieronder wel een paar elementen die doorgaans aanwezig zijn.


Elke zondagmorgen 09.00 uur voorbede

Het Engelse woord voor voorbede is ‘intercession’, dat betekent letterlijk: tussenbeide komen. Dat Voorbedebetekent: tussenpersoon zijn tussen God en je medemensen, in navolging van Jezus. Dat is een priesterlijke taak en opdracht van God die iedere gelovige heeft gekregen.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” – 1 Petrus 2:9


Paulus spreekt in het algemeen:
Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen…” – 1 Timotheüs 2:1

Aan deze brede oproep tot gebed mogen we gehoor geven. Bidden dus voor onze naaste familieleden en vrienden, onze gemeenteleden, onze buren, onze landgenoten en voor alle andere wereldbewoners.

Enkele voorbeelden uit de Bijbel van voorbede:

 1. Abraham vroeg God om Sodom en Gomorra niet te verwoesten, terwijl er nog een aantal gelovigen woonden. Genesis 18:20-33;
 2. Mozes bad om vergeving voor het volk Israël nadat het gezondigd had bij het gouden kalf. Exodus 32:11-14;
 3. David bad om genezing voor zijn zieke zoon. 2 Samuël 12:13-23;
 4. Salomo bad voor het welzijn van zijn volk bij de officiële inwijding van de tempel. 1 Koningen 8:22-53;
 5. Jezus bad het ‘hogepriesterlijk gebed’ voor zijn discipelen en indirect ook voor alle andere christengelovigen. Johannes 17.

Bid vooral zo specifiek mogelijk en zo min mogelijk in algemene termen. Hoe duidelijker je gebed is, hoe beter je ook kunt nagaan of je gebed is verhoord. Voorbede doen voor iemand is als het ware Gods arm om iemands schouder leggen. Voorbede voor mensen die Gods hulp extra hard nodig hebben is een van de belangrijkste liefdedaden die we kunnen bedenken. Geen plek is verborgen voor Gods Geest en Gods invloed strekt zich uit over het hele heelal. Vanuit de verbondenheid met Jezus kun je overal zegen verspreiden door het gebed, terwijl het fysiek nu niet haalbaar is om daar te zijn. Mogelijk kun je je gebedspunten bijhouden op een lijst.


Elke zondagmorgen 10.00 uur samenkomst

De eerste Christenen kwamen ook geregeld samen. “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen” – Hebreeën 10:24 en 25

En Jezus sprak “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.” – Mattheüs 18:20


 Aanbidding

God verlangt ernaar aanbeden te worden. Hij verlangt naar ons antwoord op Zijn liefde voor ons en wil de mens helemaal voor Zichzelf. Deze liefde beantwoorden we naast onze levensstijl en houding in power of worship & praisegehoorzaamheid aan Hem ook in alle creatieve en expressieve vormen en talenten die God in de mens gelegd heeft, zoals zang, muziek, dans, kunst, vlaggen, theater en media.

De samenkomst begint met aanbidding, het zingen van een aantal liederen door psalmisten die worden begeleid door (bas)gitaar, piano, drumstel en zang. De muziek is een vast onderdeel in de zondagse samenkomsten. Muziek is een prachtig middel om samen de Here Jezus te aanbidden en Hem groot te maken. De gegeven talenten zullen dan ook worden ingezet om Hem te eren.

Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.” – Psalm 50:23

Met name muziek en aanbidding/lofprijs hebben een belangrijke plaats bij God en dus ook bij House of Worship Almere. Als je Gods woord erop naslaat word je enthousiast over de kracht van aanbidding! Enkele voorbeelden:

 1. We kunnen lezen in 2 Kronieken 20:22 hoe oorlogen worden gewonnen door middel van lofprijs;
 2. We weten uit 1 Sam. 16:23 hoe door het citerspel van David de boze geest van Saul wegging;
 3. We vinden in 2 Kon. 3:15-16 hoe Elisa profetie ontving door middel van muziek.
 4. Zelfs zien zelfs in Jozua 6:20 de muren rondom Jericho instortten bij het aanheffen van bazuinen en gejuich;
 5. In Hand. 16:25-26 lezen we hoe Paulus en Silas God lofzingen en de gevangenis open ging;
 6. We lezen in 1 Kron.16:7-8 over de belangrijke plaats van muziek en aanbidding bij de tabernakel en later in de tempel in 1 Kron. 25.
 7. We lezen ook in Openb. 4:8 en 5:12-14 over het aanheffen van bazuinen bij belangrijke gebeurtenissen en niet te vergeten de voortdurende aanbidding rondom de Troon.

Aanbidding gaat altijd gepaard met het kennen van God en gehoorzaamheid aan Hem. “Wie dankoffert, die zal Mij eren: en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien.” – Ps. 50:23

Evenzo heeft God een diepe afkeer van mooie muziek en lofliederen als datgene wat we belijden alleen is met onze mond is en niet uit ons hart en leven (Amos 5:23). Het is daarom van belang dat we net als de Levieten in de tijd van David onze plaats als aanbidders serieus nemen en ons leven wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Op deze manier zullen er bolwerken van satan gebroken worden en zal Gods glorie zichtbaar aanwezig zijn! (2 Kron. 5)

“Prijs de Here! Geef eer aan de Here in de hemel, prijs zijn naam die hoog verheven is. Prijs Hem, engelen! Prijs Hem, hemelse legers! Prijs Hem zon en maan! Prijs Hem alle sterren, die zoveel licht geven! Prijs Hem, alle hemelen en al het water dat de hemel omspant! Laat alles de naam van de Here prijzen! Want op zijn bevel werd alles gemaakt. Prijs Hem, alle koningen op aarde en alle volken! Prijs Hem, alle heersers en machthebbers op aarde! Prijs Hem, jonge mannen en meisjes; jonge en oude mensen samen! Laat iedereen de naam van de Here prijzen! Want alleen Zijn naam is waard geprezen te worden. Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde.” – Psalm 148


 

Profetie

Door middel van muziek en zang willen we vanuit een diepe liefdesrelatie met God mensen meenemen Gaven vd geest voor jounaar de schitterende aanwezigheid van Koning Jezus en gezamenlijk Hem eren met alles wat in ons is in geest en in waarheid.

 

Waar oprechte aanbidding is zullen de principes van Gods Koninkrijk

 1. met onze zintuigen zichtbaar, hoorbaar, voelbaar, ruikbaar zijn;
 2. en voorkomen in overvloedige liefde, vrijheid, blijdschap, kracht, troost, vrede, genezing, overwinning, verlossing/bevrijding, voorziening, openbaring en profetie.

 


 

 Boodschap

Gods WoordMet veel enthousiasme brengen de spreker zijn boodschap. De pastor of een oudste uit de gemeente of en gastspreker zal spreken. Het thema van de samenkomst kan vrij of eerder vastgesteld zijn.

Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De Bijbel is door God geïnspireerd en is accuraat en betrouwbaar. De Bijbel is gezaghebbend en toepasselijk voor ons dagelijks leven.

Ook de eerste gelovigen volharden “bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” – Handelingen 2:42

Enkele voorbeelden van Gods Woord:

 1. Het onfeilbare Woord van God. “Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.” – Psalm 119:160. “Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” – 2 Petrus 1:21;
 2. Het Woord onderwijst. “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,” – 2 Timotheüs 3:16;
 3. Het is het levende Woord van God. Het Woord van God is eeuwig! “Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af; maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid” – 1 Petrus 1:24-25;
 4. Het woord van God is krachtig! “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten.” – Hebreeën 4:12;
 5. Het Woord brengt lichamelijke genezing. “Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.” – Spreuken 4:20-22;
 6. Het Woord brengt emotionele genezing. “Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar uw Woord” – Psalm 119:28;
 7. Het Woord brengt geloof. “Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” – Romeinen 10:17;
 8. Het Woord brengt voorspoed; “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” – Jozua 1:7-8;
 9. Het Woord zorgt ervoor dat we God beter leren kennen. “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.” – Johannes 1:14;
 10. Gods Woord zal zijn doel bereiken! “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend.” – Jesaja 55:8-11.

 


Avondmaal

Jesus cup never dryTijdens de samenkomst wordt dikwijls het avondmaal gevierd. De Bijbel leert ons doe dit zo dikwijls als gij samenkomst. Wij geloven dat de Here Jezus Christus dit ook zo heeft gewild toen Hij zei: doet dit tot Mijn gedachtenis. Wij hebben alles aan Hem te danken.


Dit is mijn lichaam, dat voor u vergeven wordt” – Lucas 22:19 en “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt” – Lucas 22:20. “Drinkt allen daaruit” – Mattheus 26:27. “Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.” – 1 Kor. 11:26,

De maaltijd is het beeld van ontmoeting en gemeenschap. Tijdens de maaltijd ontmoet je de ander. Je wordt niet alleen gesterkt door het eten maar door elkaars aanwezigheid. Ontmoeting gericht op de ander en zo echt contact maken. Door gemeenschap in éénheid met elkaar en zo elkaars tekorten aanvullen. De kracht uit ontmoeting en gemeenschap. Als je elkaar ontmoet dan heb je gemeenschap met elkaar je wordt door elkaar gevoed. Jouw tekort aan kracht wordt gevuld door de ander zijn overvloed aan kracht. De wanhoop van een ander steunt op jouw hoop. Zo zijn wij voedsel voor elkaar.

Hierin is Jezus Christus de gastheer. Hij zet alles klaar en nodigt ons uit en hij breekt het brood. Tijdens de maaltijd bedient de gastheer ons met voetwassing, daarom moeten wij elkaar dienen. Jezus Christus diende ons uiteindelijk ten volheid door Zijn leven te geven tot volkomen vergeving van zonde.


Kidspower

Happy kidsVoor de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 9 jaar is er tijdens de samenkomst Kidspower. Na de aanbidding gaan de kinderen daar naartoe. Onder leiding van een jeugdwerker zullen zij gezellig wat drinken, luisteren naar een Bijbelverhaal en iets moois knutselen. Na de Boodschap komen zij weer terug in de samenkomst.

Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.” – Lucas 18:16


 

Youth

Voor de kinderen in de leeftijd vanaf 10 jaar is er tijdens de samenkomst interactie met de Youth. De Youth TienersYouth:

 1. neemt plaats op de achterste twee rijen in de zaal (of zit bij zijn begeleider);
 2. blijft rustig (fluisteren) en verstoort de samenkomst niet;
 3. heeft zijn (smart)telefoon of tablet uit tijdens de lofprijs en preek;
 4. mag om 11.15u de (smart)telefoon of tablet tevoorschijn halen ZONDER geluid en oortjes;
 5. spelen geen gewelddadige- (actie of geweer) multiplayer- games

 


Koffie en Thee

TheeIedereen is welkom om ook kennis te maken met de Christengemeente HOWA. Na de samenkomst is er de gelegenheid om met elkaar in contact te treden onder het genot van een kopje koffie of thee, veelal met gebak.

Wil je weten wat deze samenkomst brengt? Ben je net zo nieuwsgierig als ons? Wees aanwezig, je hebt bij deze een open uitnodiging van ons ontvangen.


Welkom bij House of Worship Almere

Wij zijn een eigentijdse kerk waar wij door lofprijs en aanbidding, prediking in Geest en in Waarheid mensen tot Jezus willen brengen; willen discipelen en vrij willen zetten. Jesaja 61:1-3 – Wees welkom in onze samenkomsten. –

 

U BENTMeer dan welkom

 [:en]

Samenkomst

Voorbede om 09.00 uur: met Oudste ….
Met spreker 10.00 uur: Pastor …

______________________________________________________________________________________________________

Samenkomsten algemeen

Ook dit jaar zijn er samenkomsten met sprekers uit de Christengemeente House Of Worship Almere die spreken tijdens de “Samenkomst”. Elke zondagmorgen is er de “Samenkomst” bij HOWA.

Elke samenkomst verloopt anders onder de leiding van de Heilige Geest. We benoemen hieronder wel een paar elementen die doorgaans aanwezig zijn.


Elke zondagmorgen 09.00uur voorbede

Het Engelse woord voor voorbede is ‘intercession’, dat betekent letterlijk: tussenbeide komen. Dat Voorbedebetekent: tussenpersoon zijn tussen God en je medemensen, in navolging van Jezus. Dat is een priesterlijke taak en opdracht van God die iedere gelovige heeft gekregen.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” – 1 Petrus 2:9


Paulus spreekt in het algemeen:
Allereerst vraag ik dat men gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen…” – 1 Timotheüs 2:1

Aan deze brede oproep tot gebed mogen we gehoor geven. Bidden dus voor onze naaste familieleden en vrienden, onze gemeenteleden, onze buren, onze landgenoten en voor alle andere wereldbewoners.

Enkele voorbeelden uit de Bijbel van voorbede:

 1. Abraham vroeg God om Sodom en Gomorra niet te verwoesten, terwijl er nog een aantal gelovigen woonden. Genesis 18:20-33;
 2. Mozes bad om vergeving voor het volk Israël nadat het gezondigd had bij het gouden kalf. Exodus 32:11-14;
 3. David bad om genezing voor zijn zieke zoon. 2 Samuël 12:13-23;
 4. Salomo bad voor het welzijn van zijn volk bij de officiële inwijding van de tempel. 1 Koningen 8:22-53;
 5. Jezus bad het ‘hogepriesterlijk gebed’ voor zijn discipelen en indirect ook voor alle andere christengelovigen. Johannes 17.

Bid vooral zo specifiek mogelijk en zo min mogelijk in algemene termen. Hoe duidelijker je gebed is, hoe beter je ook kunt nagaan of je gebed is verhoord. Voorbede doen voor iemand is als het ware Gods arm om iemands schouder leggen. Voorbede voor mensen die Gods hulp extra hard nodig hebben is een van de belangrijkste liefdedaden die we kunnen bedenken. Geen plek is verborgen voor Gods Geest en Gods invloed strekt zich uit over het hele heelal. Vanuit de verbondenheid met Jezus kun je overal zegen verspreiden door het gebed, terwijl het fysiek nu niet haalbaar is om daar te zijn. Mogelijk kun je je gebedspunten bijhouden op een lijst.


Elke zondagmorgen 10.00 uur samenkomst

De eerste Christenen kwamen ook geregeld samen. “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen” – Hebreeën 10:24 en 25

En Jezus sprak “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden.” – Mattheüs 18:20


 Aanbidding

God verlangt ernaar aanbeden te worden. Hij verlangt naar ons antwoord op Zijn liefde voor ons en wil de mens helemaal voor Zichzelf. Deze liefde beantwoorden we naast onze levensstijl en houding in power of worship & praisegehoorzaamheid aan Hem ook in alle creatieve en expressieve vormen en talenten die God in de mens gelegd heeft, zoals zang, muziek, dans, kunst, vlaggen, theater en media.

De samenkomst begint met aanbidding, het zingen van een aantal liederen door psalmisten die worden begeleid door (bas)gitaar, piano, drumstel en zang. De muziek is een vast onderdeel in de zondagse samenkomsten. Muziek is een prachtig middel om samen de Here Jezus te aanbidden en Hem groot te maken. De gegeven talenten zullen dan ook worden ingezet om Hem te eren.

Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.” – Psalm 50:23

Met name muziek en aanbidding/lofprijs hebben een belangrijke plaats bij God en dus ook bij House of Worship Almere. Als je Gods woord erop naslaat word je enthousiast over de kracht van aanbidding! Enkele voorbeelden:

 1. We kunnen lezen in 2 Kronieken 20:22 hoe oorlogen worden gewonnen door middel van lofprijs;
 2. We weten uit 1 Sam. 16:23 hoe door het citerspel van David de boze geest van Saul wegging;
 3. We vinden in 2 Kon. 3:15-16 hoe Elisa profetie ontving door middel van muziek.
 4. Zelfs zien zelfs in Jozua 6:20 de muren rondom Jericho instortten bij het aanheffen van bazuinen en gejuich;
 5. In Hand. 16:25-26 lezen we hoe Paulus en Silas God lofzingen en de gevangenis open ging;
 6. We lezen in 1 Kron.16:7-8 over de belangrijke plaats van muziek en aanbidding bij de tabernakel en later in de tempel in 1 Kron. 25.
 7. We lezen ook in Openb. 4:8 en 5:12-14 over het aanheffen van bazuinen bij belangrijke gebeurtenissen en niet te vergeten de voortdurende aanbidding rondom de Troon.

Aanbidding gaat altijd gepaard met het kennen van God en gehoorzaamheid aan Hem. “Wie dankoffert, die zal Mij eren: en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal ik Gods heil doen zien.” – Ps. 50:23

Evenzo heeft God een diepe afkeer van mooie muziek en lofliederen als datgene wat we belijden alleen is met onze mond is en niet uit ons hart en leven (Amos 5:23). Het is daarom van belang dat we net als de Levieten in de tijd van David onze plaats als aanbidders serieus nemen en ons leven wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Op deze manier zullen er bolwerken van satan gebroken worden en zal Gods glorie zichtbaar aanwezig zijn! (2 Kron. 5)

“Prijs de Here! Geef eer aan de Here in de hemel, prijs zijn naam die hoog verheven is. Prijs Hem, engelen! Prijs Hem, hemelse legers! Prijs Hem zon en maan! Prijs Hem alle sterren, die zoveel licht geven! Prijs Hem, alle hemelen en al het water dat de hemel omspant! Laat alles de naam van de Here prijzen! Want op zijn bevel werd alles gemaakt. Prijs Hem, alle koningen op aarde en alle volken! Prijs Hem, alle heersers en machthebbers op aarde! Prijs Hem, jonge mannen en meisjes; jonge en oude mensen samen! Laat iedereen de naam van de Here prijzen! Want alleen Zijn naam is waard geprezen te worden. Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde.” – Psalm 148


 

Profetie

Door middel van muziek en zang willen we vanuit een diepe liefdesrelatie met God mensen meenemen Gaven vd geest voor jounaar de schitterende aanwezigheid van Koning Jezus en gezamenlijk Hem eren met alles wat in ons is in geest en in waarheid.

 

Waar oprechte aanbidding is zullen de principes van Gods Koninkrijk

 1. met onze zintuigen zichtbaar, hoorbaar, voelbaar, ruikbaar zijn;
 2. en voorkomen in overvloedige liefde, vrijheid, blijdschap, kracht, troost, vrede, genezing, overwinning, verlossing/bevrijding, voorziening, openbaring en profetie.

 


 

 Boodschap

Gods WoordMet veel enthousiasme brengen de spreker zijn boodschap. De pastor of een oudste uit de gemeente of en gastspreker zal spreken. Het thema van de samenkomst kan vrij of eerder vastgesteld zijn.

Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De Bijbel is door God geïnspireerd en is accuraat en betrouwbaar. De Bijbel is gezaghebbend en toepasselijk voor ons dagelijks leven.

Ook de eerste gelovigen volharden “bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” – Handelingen 2:42

Enkele voorbeelden van Gods Woord:

 1. Het onfeilbare Woord van God. “Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.” – Psalm 119:160. “Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” – 2 Petrus 1:21;
 2. Het Woord onderwijst. “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,” – 2 Timotheüs 3:16;
 3. Het is het levende Woord van God. Het Woord van God is eeuwig! “Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af; maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid” – 1 Petrus 1:24-25;
 4. Het woord van God is krachtig! “Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten.” – Hebreeën 4:12;
 5. Het Woord brengt lichamelijke genezing. “Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.” – Spreuken 4:20-22;
 6. Het Woord brengt emotionele genezing. “Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar uw Woord” – Psalm 119:28;
 7. Het Woord brengt geloof. “Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” – Romeinen 10:17;
 8. Het Woord brengt voorspoed; “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” – Jozua 1:7-8;
 9. Het Woord zorgt ervoor dat we God beter leren kennen. “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.” – Johannes 1:14;
 10. Gods Woord zal zijn doel bereiken! “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend.” – Jesaja 55:8-11.

 


Avondmaal

Jesus cup never dryTijdens de samenkomst wordt dikwijls het avondmaal gevierd. De Bijbel leert ons doe dit zo dikwijls als gij samenkomst. Wij geloven dat de Here Jezus Christus dit ook zo heeft gewild toen Hij zei: doet dit tot Mijn gedachtenis. Wij hebben alles aan Hem te danken.


Dit is mijn lichaam, dat voor u vergeven wordt” – Lucas 22:19 en “Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt” – Lucas 22:20. “Drinkt allen daaruit” – Mattheus 26:27. “Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.” – 1 Kor. 11:26,

De maaltijd is het beeld van ontmoeting en gemeenschap. Tijdens de maaltijd ontmoet je de ander. Je wordt niet alleen gesterkt door het eten maar door elkaars aanwezigheid. Ontmoeting gericht op de ander en zo echt contact maken. Door gemeenschap in éénheid met elkaar en zo elkaars tekorten aanvullen. De kracht uit ontmoeting en gemeenschap. Als je elkaar ontmoet dan heb je gemeenschap met elkaar je wordt door elkaar gevoed. Jouw tekort aan kracht wordt gevuld door de ander zijn overvloed aan kracht. De wanhoop van een ander steunt op jouw hoop. Zo zijn wij voedsel voor elkaar.

Hierin is Jezus Christus de gastheer. Hij zet alles klaar en nodigt ons uit en hij breekt het brood. Tijdens de maaltijd bedient de gastheer ons met voetwassing, daarom moeten wij elkaar dienen. Jezus Christus diende ons uiteindelijk ten volheid door Zijn leven te geven tot volkomen vergeving van zonde.


Kidspower

Happy kidsVoor de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 9 jaar is er tijdens de samenkomst Kidspower. Na de aanbidding gaan de kinderen daar naartoe. Onder leiding van een jeugdwerker zullen zij gezellig wat drinken, luisteren naar een Bijbelverhaal en iets moois knutselen. Na de Boodschap komen zij weer terug in de samenkomst.

Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.” – Lucas 18:16


 

Youth

Voor de kinderen in de leeftijd vanaf 10 jaar is er tijdens de samenkomst interactie met de Youth. De Youth TienersYouth:

 1. neemt plaats op de achterste twee rijen in de zaal (of zit bij zijn begeleider);
 2. blijft rustig (fluisteren) en verstoort de samenkomst niet;
 3. heeft zijn (smart)telefoon of tablet uit tijdens de lofprijs en preek;
 4. mag om 11.15u de (smart)telefoon of tablet tevoorschijn halen ZONDER geluid en oortjes;
 5. spelen geen gewelddadige- (actie of geweer) multiplayer- games

 


Koffie en Thee

TheeIedereen is welkom om ook kennis te maken met de Christengemeente HOWA. Na de samenkomst is er de gelegenheid om met elkaar in contact te treden onder het genot van een kopje koffie of thee, veelal met gebak.

Wil je weten wat deze samenkomst brengt? Ben je net zo nieuwsgierig als ons? Wees aanwezig, je hebt bij deze een open uitnodiging van ons ontvangen.


Welkom bij House of Worship Almere

Wij zijn een eigentijdse kerk waar wij door lofprijs en aanbidding, prediking in Geest en in Waarheid mensen tot Jezus willen brengen; willen discipelen en vrij willen zetten. Jesaja 61:1-3 – Wees welkom in onze samenkomsten. –

 

U BENTMeer dan welkom

 [:]