Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

RSS Woord van de dag

 • donderdag 22 februari 2024 - Deuteronomium 32:11-12
  Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de HERE alleen geleid, en geen vreemde god stond hem terzijde. -- Deuteronomium 32:11-12

RSS Broodkruimel van de dag

 • Mattheüs 6:9
  Ik moet denken aan het beeld dat Jesaja had, toen hij de Heer zag zitten op Zijn troon (Jesaja 6), waar de serafim rondom Zijn troon vlogen en riepen “Heilig, heilig, heilig is JHWH, God van de legermachten, laat de aarde vol zijn van Zijn glorie!” Onze God die Zichzelf aan ons bekend wil maken, […]

Met het Woord van God begint iedere dag goed. Een bijbeltekst of meer voor de dag, het juiste geestelijk voedsel om iedere dag mee te openen. Zo staat het Woord vol van beloften voor je leven. Zoek, en je zult vinden. Ontdek wat Hij zegt over de situatie in je leven. Vindt nieuwe kracht en hoop. Laat Zijn Woord spreken tot jouw. God belooft dat zijn Woord niet ledig zal terugkeren.

Laat Gods Woord dagelijks tot je spreken en je zult zegen ontvangen!

De Bijbel als het levende en onfeilbare Woord van God

Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God. De Bijbel is door God geïnspireerd en is accuraat en betrouwbaar. De Bijbel is gezaghebbend en toepasselijk voor ons dagelijks leven.

de Bijbel als het onfeilbare Woord van God
Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.” – Psalm 119:160. “Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.” – 2 Petrus 1:21

Het Woord onderwijst
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,” – 2 Timotheus 3:16

Het is het levende Woord van God. Het Woord van God is eeuwig!
Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af; maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid” – 1 petrus 1:24-25

Het woord van God is krachtig!
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten.” – Hebreeën 4:12

Het Woord brengt lichamelijke genezing
Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.” – Spreuken 4:20-22.

Het Woord brengt emotionele genezing
Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar uw Woord” – Psalm 119:28

Het Woord brengt geloof
Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” – Romeinen 10:17

Het Woord brengt voorspoed
Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.” – Jozua 1:7-8

Het Woord zorgt ervoor dat we God beter leren kennen
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.” – Johannes 1:14

Gods Woord zal zijn doel bereiken!
Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend.” – Jesaja 55:8-11