Binnenkort: Samenkomst
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

+316 229 618 32

info@houseofworship-almere.nl

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van House Of Worship Almere.  Alle leden zijn welkom en hebben stemrecht. Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering.

Terugkoppelen

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

 • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan);
  • Download, bekijk en lees hier ons Verslag Algemene Ledenvergadering 2016;
 • een financieel verslag;

Naast het beleid kunnen er nog een aantal andere punten besproken worden zoals:

 1. Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden;
 2. Het benoemen van nieuwe bestuursleden: Wanneer dit plaatsvindt op een ALV spreekt men ook wel van een overdrachts-ALV of wissel-ALV.
 3. Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies;
 4. Het installeren en beëindigen van commissies;
 5. Het behandelen van moties;
 6. Wijzigingen van de statuten;
 7. Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Zo moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.

Rolverdeling

In een ALV wordt meestal een vaste rolverdeling gehanteerd, waarbij de bestuursleden een specifieke rol hebben.

Voorzitter

Over het algemeen zit de voorzitter (ook wel preses, rector of president) van het dagelijkse bestuur of het bestuur de vergadering voor en is de secretaris notulist tijdens de vergadering. De voorzitter van de vergadering hoeft niet de voorzitter te zijn uit het bestuur. Die voorzitter vertegenwoordigt en voert het woord namens het bestuur, behalve tijdens specifieke punten zoals de financiën. Om de voorzitter werk uit handen te nemen worden de woordvoerder- en voorzitterstaken op de ALV soms gescheiden. Er is dan sprake van een technisch voorzitter die lid is van een apart presidium.

Commissies

Meestal onderscheidt een vereniging twee soorten commissies: ALV-commissies en bestuurscommissies. ALV-commissies zijn verantwoording verschuldigd aan de ALV, en wijzigingen in de samenstelling van zulke commissies horen goedgekeurd te worden door de ALV. Meestal voert de voorzitter van de commissie het woord namens de commissie wanneer commissiezaken van de betreffende commissie besproken worden.

Kascommissie

De kascommissie brengt tijdens een ALV verslag uit over het al dan niet in orde zijn van de financiën. Dit is meestal een advies aan de ALV om de financiën wel of niet goed te keuren. In plaats van het instellen van een kascommissie, kan ook een accountant in de arm worden genomen om de jaarrekening te controleren.